Thunder Tiger

STD CONTROL BOX


Giá : Liên hệ

EXP CONTROL BOX


Giá : Liên hệ

MD530 VERTICAL FIN


Giá : 70,500 VNĐ

PV1101 STD BLADE HOLDER;INNO


Giá : 32,900 VNĐ

EXP BLADE HOLDER


Giá : 32,900 VNĐ

CF TAIL BOOM


Giá : 253,800 VNĐ

CF TAIL BOOM(L)


Giá : 260,850 VNĐ

METAL SWASH PLATE


Giá : 799,000 VNĐ

3D FLYBAR PADDLE


Giá : 117,500 VNĐ

FRP EXP BODY


Giá : 916,500 VNĐ

M. MOTOR PULLY(12/18T)

 


Giá : 188,000 VNĐ

METAL IDLE PULLEY


Giá : 72,850 VNĐ

ELEVATOR ARM SET W/BB


Giá : 75,200 VNĐ

BLADE BOLT


Giá : 18,800 VNĐ

BALL LINK WRENCH


Giá : 54,050 VNĐ

TRANSMITTER NECK STRAPE


Giá : 101,050 VNĐ

EXP BLDC(3800KV)


Giá : 916,500 VNĐ

STD BLDC,3500KV

 


Giá : 822,500 VNĐ

PV1122 RUDDER SERVO MOTOR;INNO


Giá : 213,850 VNĐ

DRIVE WASHER 46AX,55AX


Giá : 138,650 VNĐ