Chong Chóng Cánh Bằng

8 x 3.8SF 


Giá : 75,000 VNĐ

PROP 1260(1pc)(Grey)


Giá : 80,000 VNĐ

LP09040 8X6


Giá : 75,000 VNĐ

8 X 6 E


Giá : 60,000 VNĐ

PROP 10050 10X5 PROPELLER


Giá : 25,000 VNĐ

 LP09040 9 X 4


Giá : 75,000 VNĐ

FOLDING PROPELLER (ALU ADAPTERS) 6.5X4


Giá : 265,000 VNĐ

HY001-00406 A.6x3 (153x76mm)


Giá : 68,500 VNĐ

LP09050 9X5


Giá : 75,000 VNĐ

HY001-00406 B.6x4 (152x102mm)


Giá : 61,500 VNĐ

LP09060 9X6


Giá : 75,000 VNĐ

HY001-00406 C.6.5x4 (165x102mm)


Giá : 54,500 VNĐ

9 X 6 E


Giá : 67,500 VNĐ

HY001-00407  7.5x4 (191x102mm)


Giá : 69,750 VNĐ

9.5 X 6


Giá : 90,000 VNĐ

HY001-00408 A.8x4.5 (203x115mm)


Giá : 70,250 VNĐ

LP10030 10X3


Giá : 75,000 VNĐ

10 X 3.8 SF


Giá : 87,500 VNĐ

10 X 3.8 SFP


Giá : 120,000 VNĐ

10 X 4.7 SF


Giá : 87,500 VNĐ